Trygg og nær omsorg

Våre eldre fortjener den beste omsorgen

En eldre mann står i arbeidsklær ved en havn. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil: 

-At Bodø kommune skal gi kjærester med behov for heldøgns omsorg en«kjærestegaranti». 

-Bygge et nytt sykehjem i perioden. 

-Sikre fortsatt drift av Tusenhjemmet. 

-Legge til rette for generasjonsoverskridende aktiviteter.

-At omsorgstjenestene skal være oppmerksomme på udekkede behov forsosial kontakt. 

-Aktivt ta i bruk helse- og velferdsteknologi.

-Gi trygge rammer i hjemmetjenesten.


Det skal være godt å bli gammel i Bodø. 

Eldre skal få leve de livene sine slik de selv ønsker, i visshet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår. Bodø skal være en inkluderende og generasjonsvennlig kommune, hvor den enkelte kan skape en verdig og meningsfylt hverdag. Vi skal legge til rette for en aktiv alderdom og bygge bru mellom generasjoner. Samarbeid på tvers av generasjoner er viktige elementer i samfunnsutviklinga for å skape mangfold i de ulike bomiljøene, hvor inkludering, trivsel og mestring er sentrale stikkord.

Eldre er ikke én homogen gruppe, men ulike individer med forskjellige behov. Derfor er det viktig å sikre bredde i tiltakene. Det er et mål for oss at eldre som ønsker det, skal kunne bo hjemme lengst mulig. God helse, god tilrettelegging og funksjonelle boliger er viktig for å nå dette målet. Vi vil jobbe videre med innovasjon i eldreomsorgen for å kunne gi kloke, kunnskapsbaserte og tilpassede tjenester til hver enkelt.

Bodø Arbeiderparti vil spesielt sikre tilbudet til de mest sårbare gruppene av eldre.Etter hvert som innbyggerne våre blir eldre endres behovene, og nøkkelen til å lykkes er å utvikle forskjellige støtte- og omsorgstilbud hvor kvaliteten på tilbudet bygger på kunnskapsrike og engasjerte omsorgsarbeidere. Eldre som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv skal sikres spesielt, og det skal etableres nok institusjonsplasser og andre boformer med heldøgns bemanning i kommunen vår. 

Selv om de aller fleste eldre både kan og ønsker å bo i egen bolig vet vi at behovet for heldøgns omsorg også vil øke. I Bodø må vi bygge et nytt sykehjem, og planleggingen av dette skal starte så snart som mulig. Å flytte på sykehjem skal ikke være det samme som å måtte forlate alt og alle man har kjært, og det er viktig at eldre mennesker får føle at et sykehjem kan være et ordentlig hjem. Vi mener at det er viktig å sikre at eldre ektepar eller samboerpar som har behov for fellesskapets omsorg kan føle seg trygge på at de får bo sammen. Derfor gir vi våre eldre «kjærestegarantien», som innebærer at kommunen skal legge til rette for at kjærester som har behov for plass på sykehjem får bo sammen.

I Arbeiderpartiet er vi stolte over det fantastiske kulturhuset vi har i Tusenhjemmet. Tusenhjemmet er en møteplass hvor engasjerte ansatte legger til rette for sosialaktivitet spesielt retta mot eldre. Vi skal sikre at driften ved Tusenhjemmet kan fortsette som i dag, og vi vil også se på mulighetene for å utvide aktivitetstilbudet. Å møtes på tvers av generasjonene er viktig. Den utveksling av erfaringer og perspektiver som kan skje mellom en eldre og en yngre generasjon, vil være med på å øke livskvaliteten for begge. Derfor vil vi legge til rette for flere møteplasser og aktiviteter hvor eldre og yngre mennesker kan møtes.

I en verden i stadig forandring kan det være vanskelig å holde følge. Det er lett å bli isolert og ensom når en føler at den moderne verden går en forbi. Det er derfor viktig at omsorgstjenestene ikke bare er oppmerksom på de eldres fysisk helse, men også eventuelle udekkede behov for sosial kontakt.Dersom vi skal klare å yte den gode og varme omsorgen som innbyggerne fortjener, må vi klare å forene de varme hender med innovasjon. Helse- og velferdsteknologi vil frigjøre ressurser som vi kan bruke til å yte bedre tjenester i framtida, samtidig som det muliggjør at flere kan bo hjemme lenger.Hjemmetjenesten blir stadig viktigere. Derfor er det viktig å sørge for at vi har et riktig antall ansatte som kan yte stabile og gode tjenester til brukerne. Det er viktig å legge til rette for at de ansatte har tid til å snakke med brukerne og være medmennesker i tillegg til pleiere.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Trygg og nær omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker