Smarte og klimaoffensive Bodø

Vi må finne nye løsninger på gamle utfordinger

Nærbilde av et bysykkelstativ. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

-At Bodø skal ha en klimavennlig byutvikling som tar vare på miljøet og sikrer framtidige generasjoners muligheter.

-At vi skal skape nye løsninger for smart by-utvikling og miljøvennlige løsninger for vekst i byer.

-At Bodø skal bli en plastfri kommune. Vi ønsker å skape et samarbeid mellomkommunen, næringslivet og privatpersoner for å få flest mulig med i dette arbeidet.

-Jobbe aktivt for å gi innbyggerne et enda bedre kollektivtilbud og legge bedre til rette for gående og syklende, herunder styrke busstilbudet på Nordsida. 

-Ikke endre markagrensa, og etablere flere parker og grønne lunger.

-Bruke kommunens virkemidler for å skape god dyrevelferd.

-Redusere matsvinn i hele kommunen. 

-Jobbe for utslippsfri og effektiv kollektivtrafikk i Bodø. 

-Arbeide for at Bodø skal være en universelt utformet kommune.

-Jobbe for at Bodø blir et nullutslippssamfunn. Alle nye kommunale bygg skal bygges i tråd med dette målet.

- At alle kommunens nye kjøretøy skal være null- og lavutslipps kjøretøy

-Fortsette å legge bedre til rette for el-biler med ladepunkter.

-Jobbe med løsninger for landstrøm for cruiseskip som besøker Bodø.

-Øke antallet ladestasjoner for El-biler.


En by med ren luft, mange grønne lunger og gode muligheter til å gå og sykle skaper bedre livskvalitet, gode bomiljøer og god folkehelse. 

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å legge tilrette for at folk kan ta gode klima- og miljøvalg uten å gjøre hverdagen vanskeligere. Bodø skal være foregangskommune i klima- og miljøpolitikk. Dette betyr at vi må finne nye løsninger på gamle utfordringer.Vi har som mål å være en kommune som kutter klimautslipp, har effektive og miljøvennlige løsninger på avfallshåndtering og bevarer den bynære naturen for framtidige generasjoner.

Å være en klimavennlig kommune som bevarer miljøet rundt oss, er et ansvar vi har overfor framtidige generasjoner. Bodø skal bli et internasjonalt eksempel til etterfølgelse innenfor smart by-utvikling og miljøvennlige løsninger. Dette krever mye av oss, men dette vil være vårt bidrag til å finne løsninger i klimakrisen som hele verden står overfor. 

Den nye bydelen som kommer når flyplassen flyttes, skal utvikles på en bærekraftig måte der klima- og miljøhensyn er sentrale.I Bodø ønsker vi å gjøre det lettere for folk å gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk for å komme seg til og fra jobb, rundt omkring i kommunen eller inn til kommunen fra distriktene. Vi må skape mer plass for syklister og gående i byen, slik at dette blir et naturlig alternativ for de som ferdes der. I neste periode ønsker vi å etablere bedre sykkelparkering, utvikle en bysykkelordning og satse videre på sykkelveier der det trengs. 

Sammen med fylkeskommunen skal vi jobbe for flere bussavganger og et billigere busstilbud som gjør det lettere for folk å bruke offentlig transport, spesielt til og fra jobb. Bodøværinger liker å gå på tur og bruke marka og dette må . Dette bidrar til god folkehelse og høyere livskvalitet. Grensa til Bodømarka skal opprettholdes, og vi skal jobbe for å gjørenaturen mer tilgjengelig og anvendelig for flere. I hele kommunen må det jobbes med å sikre god tilgjengelighet til naturen, både i skogen, på fjellet og langs sjøen. Vi skal også satse enda mer på grønne lunger og parker i sentrum og bydelene for å skape lekeområder og møtesteder for folk. 

Effektive og miljøvennlige bygg er viktig for å nå våre klimamål. Vi vil jobbe for at Bodø blir et nullutslippssamfunn. Alle nye kommunale bygg skal bygges i tråd med dette målet. Plusshus og andre løsninger som bidrar til å redusere kommunens utslipp, må vurderes i hvert byggeprosjekt. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre kommunens eksisterende bygningsmasse enda mer energieffektiv.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Smarte og klimaoffensive Bodø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker