God helse for alle

Bodø - en folkehelsekommune

En lege står overfor en benk og gjør klar diverse helseutstyr. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

-At Bodø skal være en folkehelsekommune.

-Bidra til å realisere et helsehus.

-At alle skoler og barnehager skal være aktivt helsefremmende.

- Bruke friluftslivet aktivt i folkehelsearbeidet.

-Etablere flere omsorgsboliger.

-Gi et godt aktivitetstilbud for utsatte grupper.

-Legge til rette for gode helsetilbud og et godt psykososialt miljø for studenter.


God helse for alle er viktig for den enkelte og for et sterkt fellesskap. Bodø skal være en helsefremmende kommune med et stort ansvar for å tilrettelegge både for forebygging og behandling av sykdom.Vi vil legge til rette for at folk kan ta vare på egen helse. Dette gjør vi gjennom å sikre at det finnes gode fritids- og aktivitetstilbud for mennesker i alle aldre som nærmiljøanlegg og fortsatt satsing på STImuli. Det skal være lett å ta gode valg for helsa i hverdagen.

Bodø kommune skal være en foregangskommune på å legge til rette for at folk kan ta sunne kostholdsvalg. Det er viktig at alle får den hjelpa de trenger – når de trenger det. Vi må derfor bygge gode kommunale tilbud, fra svangerskapsomsorgen og livet ut. Særlig er fastlegeordningen en sentral kommunal oppgave, og vi vil sikre at alle innbyggere har tilgang til gode fastleger.

Framtidas helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbaserte og tilpasses den enkeltes behov. Det betyr at kommunen må sørge for at alle ansatte er oppdatert både på ny forskning og gode eksempler fra andre kommuner. Både familiesentrene og skolehelsetjenesten skal ha kapasitet til både å se og snakke med barn og unge med behov for det. 

Vi er garantisten for å videreføre de psykiske helserådgiverne som nå jobber i kommunen. Forebygging av psykiske helseutfordringer i ung alder er noe av det beste vi kan gjøre for å hjelpe barn i vanskelige livssituasjoner og bidra til at de kan få fullt utbytte av både skole- og fritidstilbud.Mange mennesker vil i løpet av livet oppleve å bli rammet av psykiske lidelser. Forebygging av psykiske problemer skjer gjennom gode fellesarenaer og gode helsetjenester som fanger opp de som sliter. 

Kommunen må ha et særlig fokus på å motvirke utenforskap. Dette kan vi blant annet gjøre ved å skape innbydende og tilgjengelige fellesarenaer hvor folk kan og får lyst til å møtes.Vi vil arbeide for å forebygge rusmisbruk. Samtidig må vi også sørge for enda bedre kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten må styrkes og videreutvikles for å sikre at sårbare grupper får nødvendig hjelp.

Arbeiderpartiet vil jobbe for å skape gode og sømløse overganger mellom sykehus og kommune, slik at ingen faller utenfor. Vi vil sørge for god kommunikasjon mellom kommunen og pårørende for å sikre god og tilrettelagt bistand.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om God helse for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker