Familie, fritid og sterkere fellesskap

Din hverdag, dine muligheter

En familie på to barn og to voksne spiller kort utendørs. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

-Bygge 25-meters svømmebasseng på Tverlandet. 

-Bidra til å realisere fotballhall på Mørkved.

-Bidra til å realisere ishall.

-Bidra til å realisere en friidrettshall/flerbrukshall

-Bidra til å planlegge fridrettshall/flerbrukshall

-At Bodømarka ikke skal privatiseres.

-Bidra til å realisere Kyststien.

-Utvikle familiesenter, barnehage og skolebyggs rolle som nærmiljøsenter. 

-At tilrettelegginga for friluftslivet i kommunen baseres på mobilisering av frivillige grupperinger i nærmiljøene områdevis.

- Gjennomføre et frivillighetsløft.

-Legge til rette for lavterskel friluftsliv.

-Innføre Bodøkortet for studenter.

-Revitalisere Kulturkortet for ungdom.

-Beholde søndag som fridag. 

-Fortsette å satse på kulturskolen


Bodø er en rik kultur- og idrettsby som gir gode muligheter for å leve aktive liv. Slik vil vi også at det skal være i framtida. Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, utvikler fellesskap og lærer av hverandre. Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner bidrar til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Derfor vil Bodø Arbeiderparti gjennomføre et frivilligløft for å bedre grunnlaget for frivillige organisasjoner.

Bodø Arbeiderparti vil fortsette satsinga på idrettsanlegg for barn og unge. Antall unge som bedriver idrett, vokser sammen med byen og setter press på eksisterende anlegg. Vi mener at tilgjengelighet til gode trenings- og øvingsfasiliteter er svært viktig for å opprettholde byens stolte idretts- og kulturarv. 

Bodø Arbeiderparti vil bidra til å motivere og stimulere til økt rekruttering til byens skolekorps i samarbeid med kulturskolen og samtidig bidra til å skape fritidstilbud for alle - og kanskje spesielt for dem som faller utenfor.Marka og naturområdene i kommunen er viktige for et rikt friluftsliv. Bodømarka skal ikke privatiseres, men være til fri benyttelse for Bodøs befolkning. Vi vil videreutvikle friluftsområdene og gjøre dem mer tilgjengelige gjennom lavterskels friluftslivstilbud.

 I plan for idretts- og friluftsliv er det lagt vekt på tilrettelegging for friluftsliv i bostednære områder i hele kommunen. Samarbeid med frivillige grupperinger skal derfor stimuleres i nærmiljøeneområdevis. 

Foresatte er de viktigste i barn og unges liv og sentrale i deres oppvekst. Godt foreldreskaper en avgjørende faktor for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge, og familiens ressurser er i stor grad avgjørende for hvordan familien mestrer oppgaven. Alle tjenester som har ansvar for barn, unge og deres familier skal se og møte deres livssituasjoner på en god og kunnskapsbasert måte. Det er naturlig å ha behov for råd og veiledning i utøvelse av foreldrerollen, og tjenestene skal gi kvalitetssikret informasjon og støtte til de foresatte.

Bodø Arbeiderparti vil beholde søndagen som en fridag som gir rom for familieliv og fellesskap, frivillig engasjement, idrett og kulturliv. Vi mener det har en stor egenverdi at vi alle har en annerledes dag, med en annen takt og mer tid sammen med andre. Søndag skal være fridag for flest mulig.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Familie, fritid og sterkere fellesskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker