Et seriøst arbeidsliv

Bodø skal være en trygg kommune å jobbe i

En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

-Styrke heltidssatsinga i alle sektorer i kommunen: Prioritere økning i andelen hele, faste stillinger. 

-Gjøre plass for flere unge i arbeidslivet og utvikle kommunens lærlingordning.

-Gjennomføre en tillitsreform i samarbeid med ansatte og brukere.

-Omfavne de fordeler som teknologiske endringer gir, samtidig som vi skal være garantist for trygg omstilling for de ansatte.

-Lage en kompetanseplan for den enkelte ansatte og virksomhetene. 

-Fortsatt løse kommunale oppgaver i kommunal regi. 

-Styrke og videreutvikle Bodø modellen for seriøse innkjøp og anbud.

-Etablere og utvikle trepartssamarbeid lokalt. 

-Utvikle godt samarbeid med næringslivet for å bidra til at bedriftene har tilgang på arbeidskraften de trenger.  

-Utvikle en strategi for et inkluderende arbeidsliv som forebygger utenforskap. 

-Vurdere familievennlige tiltak for arbeidstakere med små barn.


Vårt viktigste mål er å skape gode samfunn der folk lever og bor. 

Da er det avgjørende at vi klarer å gi best mulige tjenester til innbyggerne våre, som skole,helse, eldreomsorg. Folk som bor og lever i Bodø, fortjener verdens beste tjenester.De kjenner selv best sine behov, og derfor skal vi involvere innbyggerne bedre i utviklinga av tjenestene. De ansatte skal gis økt tillit til å utvikle tjenestene sammen med brukerne. Slik skal vi bli de beste på tjenestetilbud, arbeidsliv og involvering.

Bodø kommune er en stor arbeidsgiver, innkjøper og oppdragsgiver, og har betydelige eierposter i ulike selskaper. Vi vil sikre at kommunen tar ansvar for å sikre egne arbeidstakere og ansatte i virksomheter tilknytta den kommunale driften trygge jobber. Arbeiderpartiet vil motarbeide konkurranseutsetting av det som er kommunens kjerneoppgaver. Bodø kommune skal være i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne gjennom egne ansatte. Konkurranseutsetting og konsulentbruk skal begrenses til de områdene hvor kommunen naturlig ikke har egen kompetanse, eller ikke klarer å rekruttere kompetanse. Arbeiderpartiet vil motarbeide enhver form for OPS ved bygging og drift av kommunale bygg. 

Heltidsstilling skal være normen ved nyansettelser i kommunen og kommunens selskaper. Det gir stabilitet for både den ansatte og for pasienter/brukere.Bodø Arbeiderparti skal jobbe aktivt for å sikre at alle som jobber i Bodø har anstendige lønns- og arbeidsvilkår innenfor et seriøst arbeidsliv og for å verne om og utvikle den norske modellen. Trepartssamarbeidet skal videreutvikles.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Et seriøst arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker