skole

Sannheten om reduksjonene i Bodøskolen

Hvorfor vi ikke bare stemte for Venstres forslag.

I dagens bystyremøte ble det behandlet en interpellasjon fra Venstres Lars Petter Rekkedal som hadde til hensikt å skape et inntrykk av at samarbeidspartiene har et aktivt ønske om å svekke Bodø-skolen gjennom økonomiske kutt. Dette er ikke riktig.

Saken har som utgangspunkt at 8 av 9 partier i bystyret i desember vedtok at kommunens driftsbudsjetter måtte reduseres med mer enn 100 millioner kroner i 2020. Bakgrunnen for dette er at inntektene til kommunen ikke samsvarer med utgiftene som kommunen ser at man vil få. I tillegg kommer for noen av skolene i Bodø et overforbruk fra 2019 som må dekkes inn iht. regler alle partiene i bystyret står bak, og at prosjektstillinger forsvinner fordi prosjektene er uten videre finansiering.

Kommunens inntekter er noe som vi som politikere i svært liten grad kan påvirke. Faktisk så er det langt mindre enn 10% av inntektene vi styrer over på egen hånd. Mer enn 90% av inntektene er styrt av hva vi får bevilget fra regjering og Storting. Det som skjedde i forkant av 2020-budsjettet var at i disse inntektene fra Stortinget var det et avvik mellom inntektene og de rene lønns- og prisvekstutgifter på nesten 70 millioner. Dette er altså et økonomisk nedtrekk fra Stortinget som kommunen å finne inndekning for. I tillegg gjorde Stortinget en begrensning i eiendomsskatten som fra 2019 til 2020 gav oss 35 millioner mindre i inntekter. Disse to inntektspunktene alene gav oss altså en underdekning fra 2019 til 2020 på mer enn 100 millioner som kun kan dekkes inn gjennom å redusere tjenestetilbudet i kommunen.

Når ordføreren forklarer reduksjonene i bl.a. Bodø-skolene med lavere inntekter fra Stortinget så er det ikke ansvarsfraskrivelse. Tvert imot; det er en helt presis beskrivelse av realitetene.

Det som er ansvarsfraskrivelsen i saken, er bystyrepolitikerne som ikke vil ta inn over seg at man ikke løser ett problem med å skape flere nye problemer. Forslaget fra Venstres Rekkedal innebar egentlig å pålegge rådmannen å finne 25-30 millioner kroner på et halvt budsjettår. Det betyr i realiteten kutt tilsvarende tjenester for 50-60 millioner pr år! Og i tillegg skulle det gjøres uten at de ble sendt ett eneste signal om hvordan dette skulle løses. Som representanten Fredric Person sa under behandlingen av saken; det heter rådmann, ikke trollmann. 

Det finns ingen slik quick-fix, selv om vi alle skulle ønske det. For et ansvarlig parti som Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt å gjøre denne typen endringer i den økonomiske styringen av kommunen når vi vet at det innebærer at den økonomiske krisen kommer til å bli enda verre for 2021 og kanskje medføre enda flere og mer brutale kutt. Det smerter oss minst like mye som alle andre partier i bystyrene, uansett hva de måtte hevde. Men vi tar heller den mindre smerten i år, heller enn å måtte lide enda mer i de kommende årene.

Det betyr ikke at vi ikke deler de bekymringene som foreldre og lærere har påpekt gjennom de utallige henvendelser til ordfører, gruppeleder og representanter. Engasjementet har vært enormt, og det viser at innbyggerne i Bodø har samme prinsippielle ønske som oss. Det må ikke herske tvil om at for Arbeiderpartiet så vil vi alltid stå fremst i rekken av partier som vil satse på en best mulig Bodø-skole. Men vi vil kun gjøre det med reelle penger. Monopolpenger er det andre som bruker. 

Og selv om vi nå dessverre er nødt til å redusere på bemanningen ved de fleste skolene i Bodø er det viktig å huske å at også i 2021 vil det være færre elever pr lærer enn da vi startet skolesatsingen i 2015, flere spesialpedagoger, flere helsesykepleiere og flere psykisk helserådgivere.

AP