Høring - kunnskapsløft i arbeidslivet

Vi lever av hverandres arbeid. Derfor skal vi investere i folk. Det er slik vi best ruster oss for å møte endringer, utordringer og framtida, fordi vi er sterkere sammen.

En av de sterkeste drivkreftene nå er den teknologiske utviklingen. Digitaliseringen endrer hvordan vi jobber. Maskiner vil løse flere oppgaver vi før overlot til folk.

Arbeidslivet stiller stadig større krav om mestring og kompetanse. Det gir oss en mulighet til å utvikle og endre oss, og mestre nye utfordringer og jobber. Digitalisering og teknologiutvikling gjør også at ny kunnskap blir mer tilgjengelig enn før.

Arbeidslivet er en viktig arena for læring. Når vi tar utgangspunkt i det, legger vi både til rette for at den enkelte kan lykkes i et langt arbeidsliv, og for nyskaping i lønnsomme bedrifter.

For Arbeiderpartiet er folks mulighet til mestring og kompetanse i arbeids- og næringslivet sentralt. Vi vil derfor bidra til å koble utdannings- og arbeidsliv tettere sammen. Arbeiderpartiet vil gjennomføre kunnskapsløft for arbeidslivet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Styret har kontaktet ulike aktører som har fått tilsendt spørsmålene og alle medlemmer inviteres til å komme med innspill innen 6.11. Temaet blir og diskutert på medlemsmøte 10.11.

Høringsnotatet finner du her: http://arbeiderpartiet.no/file/download/8951/132967/file/Kunnskapsløft%20for%20arbeidslivet%20-%20høringsnotat.pdf

Spørsmålene er:

• Hvordan kan vi legge grunnlaget for kompetanseheving og mestring i arbeidslivet, på en måte som er relevant for arbeidslivets utfordringer?

• Hvordan kan vi sørge for at kunnskapen som tilbys er relevant og treffer de som trenger det mest?

• Hvordan kan partene og utdanningsinstitusjoner i ditt nærområde samarbeide om å gjennomføre kunnskapsløftet?