Boikott av varer og tjenester produsert i okkuperte områder

Svar fra ordfører Ida Pinnerød på interpellasjon om boikott av Israelske varer og tjenester produsert i okkuperte områder

Først vil jeg rose interpellantene for å ta opp viktige internasjonale spørsmål til debatt i Bodø bystyre. Det er ordførers oppfatning at det er både viktig og bra at internasjonale spørsmål debatteres i Bodø. Samtidig er ordfører av den oppfatning at overnasjonale spørsmål og utenrikspolitikk må løses og vedtas på nasjonalt og internasjonalt nivå.   

 Konflikten mellom Israel og Palestina er en sak som engasjerer, både i Bodø og ute i verden. Vi er mange som har en mening om okkupasjonen og de ulovlige bosettingene i Palestina, samtidig som vi kanskje har ulik tilnærming til hvordan vi skal møte dette på ulike nivå. Det er gjeldende norsk politikk at en tostatsløsning er den riktige veien til en varig politisk løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne, noe som bl.a. var tema da utenriksminister Børge Brende i september skulle besøke Israel og Palestina. Disse forholdene tok ordfører også opp med den israelske ambassadøren da jeg møtte ham her i Bodø i november.   

 I spørsmålet om en lokal boikott vil ordfører vise til erfaringene fra behandlingen i Sør- Trøndelag. Jeg viser her til UDs konklusjon i forbindelse med Sør-Trøndelags fylkestings boikottvedtak i desember 2005, hvor UD i brev slår fast at en boikott av israelske leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser i den aktuelle sammenheng vil anses å være i strid med norske folkerettslige forpliktelser. Dette medførte at fylkestinget i januar 2006 oppheva vedtaket om boikott.   

 Norge har tradisjon for å være et land som er sterkt involvert i det internasjonale arbeidet for fred. I dette arbeidet er evnen til å føre dialog med alle parter vært grunnleggende. Det er en tradisjon jeg mener at vi også lokalt har et ansvar for å føre videre, og jeg mener det er en tradisjon som bør ligge til grunn i vårt møte med internasjonale representanter.   

 Til slutt vil jeg oppsummere med å støtte engasjementet med å jobbe for fred og en varig løsning på konflikten mellom Israel og Palestina. Her har Israel et særskilt ansvar, og vi har et ansvar for å tydeliggjøre det for Israelske myndigheter og ta det opp med deres representanter. Det var bakgrunnen for at ordfører tok opp dette forholdet i møtet med den israelske ambassadøren. Samtidig mener jeg at ansvaret for gjennomføringen av norsk utenrikspolitikk nødvendigvis må ligge på nasjonalt nivå.   

 Ordføreren oppfordrer bystyret til å forholde seg til ansvarsinndelingen som ligger i de forvaltningsnivåene vi har, og vil derfor ikke støtte et vedtak om boikott. Med det anses interpellasjonen som besvart.