Ida Pinnerød om det å skape arbeidsplasser.

Å skape arbeidsplasser

Verdiskapingsambisjoner for Bodø

Å skape arbeidsplasser

I 2015 satte vi i Arbeiderpartiet oss et mål om 10.000 nye arbeidsplasser i Bodø. Årsaken var enkel: Skal vi utvikle et samfunn hvor vi skaper og deler, ja da må vi også skape flere arbeidsplasser.

De første tre årene mine som ordfører ble det ifølge SSB skapt 1521 flere arbeidsplasser i Bodø, målt i antall sysselsatte. Det er gode tall! Veksten er sterkere enn den nasjonale gjennomsnittet i samme periode, og sterkere enn tidligere. Ekstra gledelig er det også at det i år vil komme mange flere arbeidsplasser i blant annet fiskeindustri og luftfart. Når vi skal bygge Bodø for framtida vil både fisk og fly være viktig.

Men først en viktig presisering: Det er ikke politikere som skaper arbeidsplasser. Det er det først og fremst bedriftseiere og ansatte som gjør. Å ta risiko, satse egne penger, sette kreativiteten ut i livet, utvikle nye produkter og kanskje til og med ta opp lån for å få det til, er krevende. Det vi politikere bidrar med, er å forme samfunnet der arbeidsplassene kan skapes. Et samfunn hvor ansattes og bedriftseieres kreativitet og risikovilje kan komme til sin rett. Da er en aktiv næringspolitikk og forutsigbare rammevilkår avgjørende.

Å peke ut retning 
Da vi kom til makta i Bodø satte vi ned et Innovasjonsutvalg med mennesker som har ulik tilnærming til innovasjon og næringsliv. Deres konklusjoner var tydelige: Bodø burde satse videre på smart utvikling og teknologi, samtidig som de pekte på fire områder som vi bør stake ut kursen for: Marine næringer, luftfart, helse og opplevelser. Vi skal selvsagt utvikle andre næringer også, men det å våge å ha noen verdiskapingsambisjoner for Bodø er viktig. Da må vi både ha en generell næringspolitikk som kan fange opp de nye bedriftene som vi i dag ikke forstår vil komme i fremtiden, og vi må ha en politikk for vekst innen næringer der vi har spesielt gode forutsetninger for å lykkes. Det handler om å peke ut ei retning.

Kultur for verdiskaping
 
«Når mennesker møtes kan magiske ting skje». Derfor er det viktig at vi stimulerer til arbeid i klynger og at vi skaper møteplasser hvor kunnskap og erfaringer deles og meninger brytes. Innsiktfrokost er en slik arena, det samme er Lytring og ByLab. Felles for dem er at de samler mennesker som deler interesse og kunnskap om utviklinga av Bodø.

Kommunen trenger aktive verktøy for å bidra til verdiskapingskulturen. Derfor etablerte vi høsten 2018 etablerte vi et kommunalt næringsfond i Bodø. Fondet er et strategisk virkemiddel som skal bidra til varige kunnskapsbaserte arbeidsplasser, økt verdiskaping og en smartere by. Der har vi satt av 27 millioner allerede første år, og målet vårt er at utbyttet fra våre ulike eierskap skal gå til næringsfondet. Med dette får bedrifter en unik mulighet til å utvikle seg.

Når vi bygger framtidas Bodø er det å ha et godt samarbeid med næringslivet avgjørende. Derfor jobber vi i kommunen tett med bedrifter slik at vi kan foreslå gode, konkrete politiske tiltak for vekst og verdiskaping. Bodø næringsforum og BRUS har også en viktig rolle som tilretteleggere for dette. Men det er også derfor vi ønsker å samarbeide tett med næringslivet om Europeisk kulturhovedstad og andre store prosjekter for byen og regionen. Slike arenaer har ringvirkninger langt ut over det man ofte tror. Se bare til Stormen, som er blitt en suksesshistorie også for det lokale næringslivet. Det handler om å skape en kultur for verdiskaping.

Politikk for det utenkelige
Det er også mulig å gjøre det lettere for bedrifter vi i dag ikke klarer å forestille oss, å vokse frem. Da må vi tilrettelegge arenaer for nytenkning og innovasjon. Helsehuset er tenkt som en slik arena: Her vil ulike aktører innenfor helse- og omsorg kunne teste ut ideer og drive kunnskapsutvikling sammen.

I Mørkvedbukta har de i mange år forsket på det vi ikke vet så mye om. Nå er tida inne for å få en enda tettere kobling mellom universitetet og bedriftene våre. Salmon Centre og Kunnskapsparken er gode eksempel på steder hvor slike koblinger kan gjøres. Skaper vi disse arenaene vil det også bli enklere å stake ut kursen med en politikk for det utenkelige.

Vi er godt i gang. Jeg er stolt av det arbeidet som er lagt ned for å skape flere arbeidsplasser i Bodø de siste årene. Jeg er stolt av bedriftseierne, gründerne og ansatte som har våget. Jeg er stolt av at vi som by har våget.

I fellesskap har vi turt å ha store ambisjoner for en smart og innovativ by der gode ideer realiseres. Men skal vi nå målet om 10.000 nye arbeidsplasser må vi våge enda mer. Slik bygger vi sterkere fellesskap, med hjerte for folket og blikk for framtida.