Barnehage, skole og oppvekst

Bodø - en god oppvekstkommune

To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Bodø Arbeiderparti vil:

- Innføre et enkelt, gratis skolemåltid.

- Gi alle barn mulighet for barnehageplass når de fyller ett år (Nye Bodø-garantien).

- Fortsette tidenes skoleløft med nybygg og renovering av kommunens skoler.

- Bygge Mørkvedbukta skole.

- Bygge minst to nye barnehager.

- Gjøre SFO om til aktivitetsskole (AKS).

- At alle bydelene skal ha et godt utbygd barnehagetilbud slik at barna i så. stor grad som mulig kan få barnehageplass i nærmiljøet.

- Videreutvikle kulturskolen.

- Fortsette arbeidet for å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur.


Barn og unge er framtida. Bodø skal være en god kommune å vokse opp i, og det betyr at vi må lytte til og lære av barn og unges stemmer slik at de skal trives, få lyst til å bli her og komme tilbake etter endt utdanning. Det skal være høy kvalitet på de tilbudene og tjenestene som er rettet mot barn, unge og deres familier.

For de minste betyr det at barna skal ha rett til barnehageplass når de fyller ett år. Åpen barnehage med mulighet til tidlig råd og hjelp til foreldre og barn skal fortsatt være gratis. Vi vil bygge minst to nye barnehager i perioden og sikre god kvalitet på det som tilbys de minste.

Vi vet at en god start på skolegangen har stor betydning for barn og unges videre mulighet for læring, utvikling og helse. Når barna begynner på skolen skal gode og motiverte lærere sørge for at lese-, regne- og skriveferdighetene kommer på plass tidlig. Skolen skal også se til at det sosiale fellesskapet vektlegges.

Trivsel og læring motvirker mobbing i skolen. De mest sårbare barna skal allikevel ha lett tilgang til den hjelp de har behov for så tidlig som mulig. For å sørge for at barna våre har gode, trygge og funksjonelle skolemiljø vil vi videreføre satsingen på både nybygg og rehabilitering.

Arbeiderpartiet vil at alle barn i Bodø skal få et gratis, enkelt måltid hver dag på skolen. Dette vet vi har stor betydning for læring, helse og sosialt fellesskap i skolen. Barn som flytter fra utlandet til Bodø trenger en god start, og vi vil ta godt imot dem og deres familier. Vi vil sørge for tilrettelagt språk-, kultur- og sosial læring både i barnehage og skole, og ta et særlig ansvar for at barn på flukt skal få det godt i Bodø.

Vi skal ha trygge nærmiljø som legger til rette for lek, aktivitet og møteplasser hvor barn får være barn og alle har råd til å delta. Vi skal fortsatt ha fokus på de barna som lever i familier med lav inntekt. Dette gjelder spesielt fritidstiltak.

Bodø Arbeiderparti vil gjøre om skolefritidsordningen til aktivitetsskole. Det vil gi en rikere hverdag for flere barn med bedre integrering og økt sosial utjevning. Aktivitetsskolen skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp. Samtidig skal den gi elevene muligheter til lek - gjerne i samarbeid med kulturskolen, skolekorps og andre fritidstilbud.

Alle barnehager og skoler i Bodø skal være helsefremmende, og fysisk aktivitet og friluftsliv skal være en naturlig del av hverdagen for barn og unge.

Barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt eller overgrep, skal få riktig hjelp til riktig tid. Vi skal sette barnevernet i stand til å gi tidlig bistand i hjemmet. Barn, ungdom og familier som har spesielle og langvarige utfordringer skal få tidlig hjelp, koordinert og tilrettelagt for hver enkelt. Familiesentrene spiller en avgjørende rolle for å styrke dette arbeidet og må derfor styrkes.

For unge er det viktig at lag og foreninger også fungerer som nettverk i tillegg til å bidra med kulturelle tilbud. Tiltak som Felles ansvar må fortsatt videreutvikles. Bodø skal ha gode tilbud til ungdom både innenfor kultur, idrett og andre fritidstilbud, og det vil være vårt ansvar å støtte opp om dette.

For mange ungdommer fra distriktet er Bodø den første byen de kommer til for å gå på skole, arbeide og bo alene i. Vi skal lette overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring og sørge for gode helsetjenester både i og utenfor skolen. Vi skal samarbeide med fylkeskommunen og andre om boligtiltak for elever og lærlinger innen videregående opplæring.

Barn og ungdom skal bli hørt og delta i beslutninger som angår deres oppveksts vilkår og framtid. Barn og ungdom skal få større påvirkningskraft gjennom et sterkere elevdemokrati og et tettere samarbeid med ungdomsrådet, rådhusmøtet og de unges egne organisasjoner. Vi vil at Bodø kommune skal fortsette arbeidet for å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur. Språksenteret i Stormen og Jentoftsletta barnehage er viktige aktører for å oppnå dette.

Er du enig med Bodø Arbeiderparti om Barnehage, skole og oppvekst?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker